Java面试题之==,equals

前言

首先我们要先知道的他们的区别?

==:在基本数据类型比较时,比较的是值;而在引用数据类型比较时,则比较的是引用的地址

equals:比较的只有值

面试题

    String a1 = "a";
    String a2 = "a";
    String a3 = new String("a");
    String a4 = new String("a");

    System.out.println(a1 == a2);
    System.out.println(a1.equals(a2));
    System.out.println(a2 == a3);
    System.out.println(a3 == a4);
    System.out.println("--------------------------------");
    Integer a = 1;
    Integer b = 1;
    System.out.println(a==b);
    System.out.println(a.equals(b));
    Integer c = 666;
    Integer d = 666;
    // 取值范围在-128 -127,超出为false
    System.out.println(c==d);
    // Integer 自动拆箱
    System.out.println(c.equals(d));

    结果为:
    true
    true
    false
    false
    --------------------------------
    true
    true
    false
    true

 

阅读剩余
THE END